KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR

Transformiramo posameznike in družbo

Kulturno umetniško društvo Transformator je bilo ustanovljeno januarja 2012 iz potrebe po širjenju in nadgrajevanju gledališko-aktivističnega poslanstva, in sicer predvsem, a ne izključno v tehnikah gledališča zatiranih, za izvajanje katerih so se člani gledališko-aktivistične skupine predhodno usposabljali (večinoma so opravili usposabljanje za trenerje ali trenerje trenerjev v tehnikah gledališča zatiranih).

Glavne dejavnosti in cilji KUD Transformator so:

– Združevanje družbeno odgovornih posameznikov in posameznic, ki ustvarjajo na področju uprizoritvene, glasbene in vizualne umetnosti;
– Širjenje zavedanja o družbeni odgovornosti in opolnomočenje za njeno izražanje;
– Spodbujanje aktivne udeležbe zatiranih oseb in skupin;
– Širjenje poznavanja in uporabe umetnosti s sodelovanjem;
– Vzpodbujanje ustvarjalnosti in ustvarjalno delovanje ter odzivanje na družbene realnosti;
– Sodelovanje z drugimi društvi, ki si lahko pomagajo z dejavnostmi KUD Transformator;
– Organiziranje, produciranje in izvajanje projektov;
– Organiziranje in izvajanje usposabljanj članov in članic ter drugih zainteresiranih za področja na katerih deluje;
– Zavzemanje za izmenjave doma in v tujini;
– Pripravljanje izobraževalnih in drugih materialov, ki prispevajo k doseganju ciljev društva;
– Pripravljanje, urejanje in zbiranje raziskovalnega gradiva, ki pripomore k doseganju ciljev društva;
– Zavzemanje za trajnostni razvoj in kulturo dialoga;
– Sodelovanje na socialnem in kulturno umetniškem področju z organizacijami in neformalnimi skupinami doma in po svetu.

THE CULTURAL AND ARTISTIC ASSOCIATION TRANSFORMATOR

Transforming individuals and society …

The cultural and artistic association Transformator was founded in January 2012 due to the need to expand and upgrade the theater-activist mission, primarily, but not exclusively in the Theatre of the Oppressed techniques, which members of the theater-activist group have been previously trained in (mostly completed training for coaches in the techniques of Theatre of the Oppressed).

Main activities and objectives of KUD Transformator are:

– Combining socially responsible individuals who are active in performance, music and visual arts;
– Spreading awareness about social responsibility and empowerment for expressing it;
– Promoting active participation of groups and individuals;
– Dissemination of knowledge and use of art through cooperation;
– Stimulating creativity and creative activity and reacting to social realities;
– Cooperation with other associations, which find the activities of KUD Transformator helpful;
– Organizing, producing and implementing projects;
– Organizing and carrying out trainings in areas in which it operates for members and other interested individuals ;
– Promoting exchanges at home and abroad;
– Preparing educational and other materials that contribute to achieving the goals of KUD Transformator;
– Preparing, arranging and collecting research material, which contributes to achieving the goals of KUD Transformator;
– Commitment to Sustainable Development and Cultural Dialogue;
– Participation in social and cultural artistic activities with organizations and informal groups at home and abroad. ​