Iznajdljivi upor

Poziv umetnicam_kom, ustvarjalkam_cem Gledališča zatiranih (GZ)* in aktivistom_kam!

Petki za prihodnost, Upor proti izumrtju, Ende Gelände v Nemčiji in še mnoga druga pred kratkim nastala gibanja dokazujejo, da se upor proti okoljski nepravičnosti krepi po vsej Evropi. Gibanje za okoljsko pravičnost je trenutno eno od najbolj vitalnih v Evropi. Kar je razumljivo, saj je globalno kapitalistično izčrpavanje virov našega planeta ena najbolj perečih političnih groženj današnjega časa, ker je naš trenutni življenjski slog v temelju nevzdržen in samouničujoč.

S projektom in rezidenco IZNAJDLJIVI UPOR želimo doprinesti k tem gibanjem kot ustvarjalke_ci aktivističnega gledališča. Od 27. julija do 4. avgusta bo tako potekalo srečanje v okviru Ne-festivala gledališča zatiranih v Gornjem Gradu, katerega cilj je pripraviti forumsko predstavo** o podnebnih spremembah, ki bo služila kot izhodišče za organiziranje gibanja forumskega gledališča o podnebni pravičnosti po vsej Evropi.

 

Bolj vzdržno družbo moramo začeti razvijati na več načinov. Za nas spopadanje z okoljsko krizo pomeni tudi spopad s patriarhalnim in rasističnim kapitalističnim sistemom. Podnebne spremembe bomo uporabili kot žariščno točko projekta, s katerim želimo opozarjati na specifične oblike zatiranja subjektov na podlagi rase, spola in spolne usmeritve. Tematika podnebnih sprememb izpostavlja tudi pomen medgeneracijske pravičnosti, zato želimo podčrtati in podpreti stališča mladih, katerih prihodnost je glede na trenutni položaj še posebej izpostavljena tveganju.

Ker bodo udeleženke_ci srečanja prišli iz vse Evrope, nadejamo se, da tudi iz bolj oddaljenih krajev, bomo lahko na lokalne boje vsakega pogledale_i z globalne perspektive, saj je podnebna pravičnost globalno vprašanje. Prepričane_i smo, da se je s takšnim globalnim izzivom moč soočiti samo, če nanj pogledamo z globalnega vidika, potem pa ga navežemo nazaj na lokalni boj vsake_ga posameznice_ka.

IZNAJDLJIVI UPOR si je zadal tri glavne cilje:

1)      Umetniški: V enem tednu bomo ustvarile_i forumsko predstavo na temo podnebnih sprememb. Smo odprte_i in želimo vključiti vse umetniške zvrsti in obredne prakse ter tudi vse druge metodologije, ki bi lahko navdihnile naš umetniški proces!

2)      Multiplikacija: Naš cilj je ustvariti forumsko predstavo, ki jo bo moč prenesti na vse oblike lokalnih kontekstov in jo tako po koncu umetniške rezidence izvajati v vsaki od držav udeleženk. Zato si bomo tekom procesa vaj vzele_i tudi čas za razmislek o tem, ali so možni drugačni učinkoviti prijemi za multiplikacijo forumskega gledališča in političnih ciljev (v našem primeru podnebne pravičnosti).

3)      Horizontalna akcija: Ker je naš namen ustvariti skupino izkušenih aktivistk_ov, umetnic_kov in tvork_cev sprememb, si želimo kar najbolj učinkovito uporabiti vse naše energije in znanja. Del tega je tudi razmislek o tem, kako to doseči. Kdor je režiser_ka, naj doprinese z režijskimi veščinami, kdor je aktivist_ka, naj doprinese s političnim znanjem itd. Vse udeleženke_ce vabimo, da se še pred začetkom rezidence angažirajo pri pripravi na projekt z razmislekom o tem, kako lahko prispevajo.

Vse to ne velja le za rezidenco v Sloveniji, temveč tudi za vse procese , ki bodo, kot se nadejamo, sledili prvemu srečanju. Prepričane_i smo, da lahko na podlagi teh treh stebrov sprožimo zares učinkovite in vzdržne družbene spremembe.

POBUDNICE_KI:

–        Barbara Polajnar (KUD Transformator, Ne-festival, Maribor, Slovenija, http://kudtransformator.com/),

–        George Wielgus (Reboot the Roots, UK www.reboottheroots.org.uk and ULEX project, Cataluyna http://ulexproject.org/ ),

–        Joschka Köck (TdU Wien, Vienna, Austria, http://tdu-wien.at/ Doktorski študent GZ in ekološke krize)

K sodelovanju vabimo ustvarjalke_ce Gledališča zatiranih, (gledališke) umetnice_ke in aktiviste_ke gibanj o podnebnih spremembah/okoljevarstvu različnih ozadij, ki bi želele_i na kakršen koli način nadaljevati z začetim delom tudi po rezidenci!

Aktivno želimo organizirati skupino ljudi, ki se bo spopadla z medsekcijskim zatiranjem. Toplo vabljene_i tudi tiste_i, ki se ne prepoznate v nobeni od zgoraj naštetih kategorij, saj nam gre kategoriziranje na živce. 🙂

RESILIENT REVOLT

Call for Artists, Theatre of the Oppressed (TO)* practitioners and Activists!

 Fridays for Future, Extinction rebellion, Ende Gelände in Germany and so many other recent movements show that resistance against climate injustice is increasing all over Europe. The climate justice movement is one of the most vibrant ones in Europe right now. This does make sense, because the exploitation of our planet‘s resources through global capitalist action is one of the most imminent political threats of our time, because our current mode of living is basically unsustainable and self-destroying.

 In RESILIENT REVOLT we want to contribute as activist theatre makers to these movements.

From 27th July till 4th August we will meet in Gornij Grad, Slovenia, in the frame of the Non-Festival for Theatre of the Oppressed to create a forum theatre piece** on climate change issues and use this as a starting point for creating a forum theatre movement on climate justice all over Europe.

 We have to work towards a more sustainable society in so many ways: Facing the ecological crisis, to us, also means facing a patriarchal and racist capitalist system. Using climate change as an anchor point, our project wants to highlight the specific oppressions that are caused by it on racialized, gendered and queer subjects. Also, climate change as an issue is highlighting the importance of transgenerational justice, so we want to emphasise and encourage the perspective of young people, specifically, whose future is at stake in the current situation.

 As we are meeting as practitioners from all over Europe and hopefully beyond, we want to enable ourselves a global perspective on our respective local fights, because Climate Justice is a global issue. We believe that facing this global issue is only possible if we look at it from a global angle and then reconnect this local angle towards our local fights.

RESILIENT REVOLT has three main objectives:

1) Artistic: We will create a Forum Theatre piece** on climate change within a week. We openly invite all the arts, ritual work and all kinds of other methodologies that might inspire our artistic process!

 2) Multiplication: Our goal is to create a forum theatre piece that can be transferred to all sorts of local contexts and thus is performed after our residency in all our home countries. However, we will take some time during our rehearsal process to actively think about, what else effective multiplication of forum theatre and its political goals (in this case climate justice) could mean.

 3) Horizontal Action: As we are creating a group of experienced activist and artists and change makers, we want to use all our energies and resources most effectively. Part of this is to think about how this can be done. If you are a director, please bring your directing skills, if you are an activist, bring your political expertise, etc. We will invite all participants to engage with the project prior to the residency so they can think about what they will be able to contribute.

 These do not only apply to our residency in Slovenia but all the process that hopefully follows our first meeting. We believe that putting these three pillars together can infuse really effective and sustainable social change.

 Who?

Initiating team: Barbara Polajnar (KUD Transformator, NON festival, Maribor, Slovenia, http://kudtransformator.com/), George Wielgus (Reboot the Roots, UKwww.reboottheroots.org.uk and ULEX project, Cataluyna http://ulexproject.org/ ), Joschka Köck (TdU Wien, Vienna, Austria, http://tdu-wien.at/ ,PhD student in TO and the ecologic crisis)

 We are looking for Theatre of the Oppressed practitioners, (theatre) artists and Climate change/ environmental movement activists with diverse backgrounds who want to continue the work done at the residency after the festival in some way!

 We actively want to create a group with people facing intersectional oppressions.

Please also apply if you don‘t fit into any of these categories because we don‘t like categories. 🙂