Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju uvrstilo tudi delavnice KUD Transformator.

GLEDALIŠČE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

× 17.-19. 12. 2021, na spletu

URNIK:
17. 12. od 17.00 do 19.00
18. 12. od 9.00 do 15.00
19. 12. od 9.00 do 15.00

× 25.-27. 3. 2022
petek popoldne, sobota in nedelja,
Maribor in na spletu

Prijave sprejemamo v sistemu Katis in po e-pošti na naslov transformator.toslo@gmail.com do  15.  12. 2021 (splet) in do 21. 3. 2022 (Maribor). Cena seminarja je 84,84 € in je v katalogu KATIS ovrednoten z 1 točko.

S pristopi gledališča za družbene spremembe bomo na usposabljanju tekom 18 pedagoških ur gradili komunikacijske veščine strpnejših in vključevalnih odnosov, ki preko kritičnega mišljenja vzpostavljajo bolj solidarno družbo.

Ciljna skupina so pedagoški delavci (učitelji_ce osnovnih in srednjih šol), strokovni sodelavci_ke, vodstvo, mladinski delavci_ke.

Program temelji na dialoški pedagogiki oz. pedagogiki zatiranih Paula Freira, ki je v tujini sicer že zelo razvita in sprejeta v uradne izobraževalne sisteme in kurikulume, pri nas pa se znotraj institucij še zmeraj razvija ter išče prostor za uporabo. Gre za medsebojno učenje učenec-učitelj, ki poteka ves čas in je nasprotno ‘bančnemu’ načinu poučevanja, kjer učitelj ‘vlaga’ znanje v učenca.

Osnovni principi, na katerih temeljijo aktivnosti programa so:

– spoznavanje in zavedanje lastnega telesa,
– prepoznavanje izraznosti telesa (telo kot osnovni gledališki jezik),
– gledališče kot jezik komuniciranja,
– gledališče kot diskurz (kako je človeška telesnost odvisna od socialnih in ekonomskih razmer).

Ker gre za metodo interaktivnega sodelovanja, izmenjave, izkustvenega učenje ter opazovanja izraza drugih oseb (torej izkušenj drugih), je aktivna udeležba nujno potrebna, saj le tako udeleženi ne samo razumejo pridobljeno znanje, temveč ga sproti tudi aplicirajo in pripravljajo za prenos na skupino. Cilj seminarja je učinkovitejši in lažji prenos pridobljenega znanja v skupino.

Vsako vajo in tehniko bomo analizirali in povedali čemu je namenjena, kakšne rezultate lahko z njo dosežemo ter kako jo prilagoditi specifični skupini. Gledališka pedagogika ponuja vaje in igre za sodelovanje, spoštovanje in inkluzivnost vseh vpletenih.

Aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev:
– teoretske osnove: pedagogika zatiranih, razumevanje mehanizmov moči in nasilja v družbi, vloga
moderatorja/jokerja, pomen vprašanj in aktivnega poslušanja, vzpostavljanje dialoga, gledališče za družbene spremembe
– poznavanje osnov gledališča za družbene spremembe:
a) gledališke vaje in igre za demehanizacijo in desenzitivizacijo telesa in razvijanje lastnega glasu v skupini,
b) slikovno-forumsko gledališče in osnove jokeringa na podanih primerih udeleženk in udeležencev,
c) časopisno gledališče (neenakosti v družbi in diskriminacija v otroški in mladostniški literaturi),
č) estetika gledališča za družbene spremembe (glasba, risanke in filmi, slikanice …),
– izkustveno preizkušanje tehnik za gradnjo skupnosti in javno nastopanje,
– pristopi za prikazovanje družbenih in sistemskih problematik,
– uporaba telesa kot orodja za izražanje v gledališkem prostoru in v vsakdanjem življenju,
– gledališka pedagogika kot metoda preprečevanja izključevanja in diskriminacije.

Izvajalki: Jana Burger in Barbara Polajnar

BARBARA POLAJNAR je študirala kulturologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je diplomirala in magistrirala na temo gledališča zatiranih. Od leta 2010 je izvajalka delavnic, usposabljanj in izobraževanj v tehnikah gledališča zatiranih v Sloveniji in v tujini. Je soustanoviteljica in zakonita zastopnica Kulturno umetniškega društva Transformator. V Mariboru vodi gledališkoaktivistično skupino ZIZ. Organizira in izvaja Transformatorjevo akademijo gledališča zatiranih (TAGZ) in je programska vodja mednarodnega Ne-festivala gledališča zatiranih.

JANA BURGER je po izobrazbi komunikologinja, gledališka pedagoginja in certificirana trenerka nenasilne komunikacije (NVC po M. Rosenberg). Šolala se je v Sloveniji, ZDA in Nemčiji. Izkušnje na področju gledališke pedagogike v Sloveniji in tujini nabira od leta 2013; kot producentka, (so)organizatorka, izvajalka delavnic, trenerka nenasilne komunikacije, članica igralskih zasedb, predavateljica in mladinska delavka.


GLEDALIŠČE NA SPLETIŠČE

17. 1.-14. 2. 2022
na spletu

Prijave sprejemamo v sistemu Katis in po e-pošti na naslov transformator.toslo@gmail.com do  7.  1. 2022. Cena delavnice je 89,08 € in je v katalogu KATIS ovrednotena z 1 točko.

S pristopi gledališča za družbene spremembe bomo na e-izobraževanju tekom 18 pedagoških ur gradili komunikacijske veščine strpnejših in vključevalnih odnosov, ki preko kritičnega mišljenja vzpostavljajo bolj solidarno družbo.

Ciljna skupina so pedagoški delavci (učitelji_ce osnovnih in srednjih šol), strokovni sodelavci_ke, vodstvo, mladinski delavci_ke, vzgojitelji_ce v vrtcih.

Program temelji na dialoški pedagogiki oz. pedagogiki zatiranih Paula Freira, ki je v tujini sicer že zelo razvita in sprejeta v uradne izobraževalne sisteme in kurikulume, pri nas pa se znotraj institucij še zmeraj razvija ter išče prostor za uporabo. Glavna ideja Freirea je, da izobraževanje vedno poteka vzajemno med učiteljem in učencem ter se ves čas učimo drug od drugega.

Posamezni cilji programa so:

– gradnja skupnosti in povezanosti skupine, ki vodi do sprememb posameznika in družbe,
– razvoj skupnostnega dela in aktivne udeležbe,
– razvijanje raznolikih orodij komuniciranja in vzpostavljanja dialoga,
– razvijanje samozavesti za javno izražanje,
– kritično branje in razumevanje časopisov, revij, svetovnega spletišča, socialnih medijev …,
– razvijanje lastnega glasu in izraza v skupini in kot posameznik ali posameznica.

Na e-izobraževanju se bomo posvetili igram in vajam, ki jih lahko uporabite pri poučevanju na daljavo ali drugih skupinskih srečanjih na daljavo. Igre spodbujajo pozitivno komunikacijo, sproščenost in višjo stopnjo pozornosti, koncentracijo pri spletnem poučevanju in srečevanju. Tehnike gledališke pedagogike, ki jih sicer uporabljamo na vajah, bomo preoblikovali za spletno izkušnjo. S pomočjo tehnologije in virtualnih okolij bodo udeleženi na delavnici pripravljeni izvajati kreativne vaje in naloge z učenci pri pouku na daljavo.

Program bo razvijal kompetence zbiranja, vrednotenja, kritike in uporabe informacij, tudi preko medijskih objav. Udeleženci_ke bodo povabljeni, da se povežejo in svoje prakse in izkušnje delijo preko emaila in socialnih omrežij. Vaje bodo aplikativne za delo v razredu in/ali skupini. Tako bodo udeleženci_ke vaje lahko prilagodili svoji skupini in z drugimi udeleženci_kami izmenjali odziv. Za vsako vajo se bomo prevprašali čemu je namenjena, recimo zaupanju v skupini, spoznavanju ali sodelovanju.

Ker gre za metodo interaktivnega sodelovanja, izmenjave in učenja iz lastnih izkušenj in opazovanja izraza drugih oseb (torej izkušenj drugih), bomo že na delavnici delali na lastni praksi. Na srečanju bomo posebej pozorni na čas za ustvarjanje zapiskov, izmenjave, povratne informacije in morebitna vprašanja. Tako bo prenos v skupino (na primer v razred) precej lažji.

Aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev:
– teoretske osnove: pedagogika zatiranih, razumevanje mehanizmov moči, pomen vprašanj in aktivnega poslušanja, vzpostavljanje dialoga
– poznavanje osnov gledališke pedagogike, prilagojene za spletno rabo:
a) gledališke vaje in igre za demehanizacijo in desenzitivizacijo telesa in razvijanje lastnega glasu v skupini,
b) slikovno gledališče kot tehnika izražanja skozi mimiko, telo, brez besed,
c) časopisno gledališče (sovražni govor, diskriminacija, fake news, (ne)objektivnost medijev),
č) estetika gledališča zatiranih (iskanje osebnih estetskih izraznosti skozi zvok, gib, besedo …),
– izkustveno preizkušanje tehnik za gradnjo skupnosti in javno nastopanje,
– pristopi za prikazovanje družbenih in sistemskih problematik,
– gledališka pedagogika kot metoda gradnje skupine, ozaveščanja o problematikah in kritični analizi.

Izvajalki: Jana Burger in Barbara Polajnar

BARBARA POLAJNAR je študirala kulturologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je diplomirala in magistrirala na temo gledališča zatiranih. Od leta 2010 je izvajalka delavnic, usposabljanj in izobraževanj v tehnikah gledališča zatiranih v Sloveniji in v tujini. Je soustanoviteljica in zakonita zastopnica Kulturno umetniškega društva Transformator. V Mariboru vodi gledališkoaktivistično skupino ZIZ. Organizira in izvaja Transformatorjevo akademijo gledališča zatiranih (TAGZ) in je programska vodja mednarodnega Ne-festivala gledališča zatiranih.

JANA BURGER je po izobrazbi komunikologinja, gledališka pedagoginja in certificirana trenerka nenasilne komunikacije (NVC po M. Rosenberg). Šolala se je v Sloveniji, ZDA in Nemčiji. Izkušnje na področju gledališke pedagogike v Sloveniji in tujini nabira od leta 2013; kot producentka, (so)organizatorka, izvajalka delavnic, trenerka nenasilne komunikacije, članica igralskih zasedb, predavateljica in mladinska delavka.