KONTAKT

Kulturno umetniško društvo Transformator
Glinškova ploščad 10
1000 Ljubljana
Slovenija

TRR: SI56 1914 0501 0048 191
Davčna številka: 98283812

Barbara Polajnar +386 51 335 329
Urša Adamič +386 31 299 693
transformator.toslo@gmail.com

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR

Gledališko-aktivistična skupina Transformator svoje ustvarjanje veže na gledališče zatiranih, gledališče za družbene spremembe. Skupina Transformator se je formirala novembra 2010 po 17-dnevnem intenzivnem izobraževanju o tehnikah gledališča zatiranih (oktober–november 2010), ki jih je vodila mentorica in trenerka Birgit Fritz z Dunaja. Delavnice so bile izvedene v okviru projekta Globalna Sofa. Gledališko-aktivistična skupina Transformator ne želi producirati visoke umetnosti, ampak se približati ljudem. Transformatorji in Transformatorke svojo ustvarjalno energijo črpamo iz aktualno-družbenih tematik ter jih publiki (gled-igralcem) ponujamo v okus, obdelavo, preoblikovanje in konstruktivno kritiko. Glede na raznolikost področij, ki jih člani in članice poklicno ali izobrazbeno pokrivamo, tudi tehnike gledališča zatiranih kombiniramo ali uporabljamo predvsem skozi prizmo osebnega delovanja.

Transformatorska specialiteta je delovanje po principu ‘gledališče na klic‘. Sladostrastno, izvirno, humorno in radodarno gledališko kuhinjo začinjamo z drznimi intervencijami – po potrebi in ad hoc. Ko zapiha transformatorski duh, vzplamtita ognjeviti socialni čut in potreba po spremembah in transformacijah. Skratka, uporništvo še nikoli ni bilo tako zabavno, koristno in z razlogom. ​

THE CULTURAL AND ARTISTIC ASSOCIATION TRANSFORMATOR

The theater-activist group binds its activities to Theatre of the Oppressed, the theatre for social change. The Transformator Group was formed in November 2010 after a 17-day intensive training in the techniques of Theatre of the Oppressed (October-November 2010), led by a mentor and coach Birgit Fritz from Vienna. The workshops were conducted as part of Global Sofa project. The goal of the theater-activist group Transformator is not to produce high art but rather to approach people. Its memebers draw their creative energy from burning social issues which are offered to the audience (spect-actors) in order for them to try, process and reshape it and give constructive criticism. Given the variety of areas that can be covered by the members’ professional or educational background, the techniques of the Theatre of the Oppressed are combined or used primarily through the prism of personal involvement.

A specialty of KUD Transformator is the principle of ‘theatre on call’. Passionate, original, humorous and generous theater spiced with bold interventions – ad hoc and according to needs. When the wind of transformation blows, a spirit of passionate social responsibility and the need for change and transformation bloom. In short, defiance has never yet been so much fun, useful, and justified. ​

Transformiramo posameznike in družbo …

Kulturno umetniško društvo Transformator je bilo ustanovljeno januarja 2012 iz potrebe po širjenju in nadgrajevanju gledališko-aktivističnega poslanstva, in sicer predvsem, a ne izključno v tehnikah gledališča zatiranih, za izvajanje katerih so se člani gledališko-aktivistične skupine predhodno usposabljali (večinoma so opravili usposabljanje za trenerje ali trenerje trenerjev v tehnikah gledališča zatiranih).

Glavne dejavnosti in cilji KUD Transformator so:

– Združevanje družbeno odgovornih posameznikov in posameznic, ki ustvarjajo na področju uprizoritvene, glasbene in vizualne umetnosti;
– Širjenje zavedanja o družbeni odgovornosti in opolnomočenje za njeno izražanje;
– Spodbujanje aktivne udeležbe zatiranih oseb in skupin;
– Širjenje poznavanja in uporabe umetnosti s sodelovanjem;
– Vzpodbujanje ustvarjalnosti in ustvarjalno delovanje ter odzivanje na družbene realnosti;
– Sodelovanje z drugimi društvi, ki si lahko pomagajo z dejavnostmi KUD Transformator;
– Organiziranje, produciranje in izvajanje projektov;
– Organiziranje in izvajanje usposabljanj članov in članic ter drugih zainteresiranih za področja na katerih deluje;
– Zavzemanje za izmenjave doma in v tujini;
– Pripravljanje izobraževalnih in drugih materialov, ki prispevajo k doseganju ciljev društva;
– Pripravljanje, urejanje in zbiranje raziskovalnega gradiva, ki pripomore k doseganju ciljev društva;
– Zavzemanje za trajnostni razvoj in kulturo dialoga;
– Sodelovanje na socialnem in kulturno umetniškem področju z organizacijami in neformalnimi skupinami doma in po svetu.

Transforming individuals and society …

The cultural and artistic association Transformator was founded in January 2012 due to the need to expand and upgrade the theater-activist mission, primarily, but not exclusively in the Theatre of the Oppressed techniques, which members of the theater-activist group have been previously trained in (mostly completed training for coaches in the techniques of Theatre of the Oppressed).

Main activities and objectives of KUD Transformator are:

– Combining socially responsible individuals who are active in performance, music and visual arts;
– Spreading awareness about social responsibility and empowerment for expressing it;
– Promoting active participation of groups and individuals;
– Dissemination of knowledge and use of art through cooperation;
– Stimulating creativity and creative activity and reacting to social realities;
– Cooperation with other associations, which find the activities of KUD Transformator helpful;
– Organizing, producing and implementing projects;
– Organizing and carrying out trainings in areas in which it operates for members and other interested individuals ;
– Promoting exchanges at home and abroad;
– Preparing educational and other materials that contribute to achieving the goals of KUD Transformator;
– Preparing, arranging and collecting research material, which contributes to achieving the goals of KUD Transformator;
– Commitment to Sustainable Development and Cultural Dialogue;
– Participation in social and cultural artistic activities with organizations and informal groups at home and abroad. ​