Kamen na kamen = skupnost

In zdaj, ko naše skupnosti ni načela le ekonomija, pač pa tudi epidemija, ko polarizacija seka družinske, prijateljske in medsosedske vezi, sredstva, namenjena kulturi, pa pojenjajo, ko tekmovalnost, kdo bo imel za svoj kvadratni meter, nima srečnega konca, zidovi in virtualnost med nami pa hendikepirajo naša srca, je čas za srečanje odločnih ljudi, na 10. NE – FESTIVALU GLEDALIŠČA ZATIRANIH.

Little by little = community

So now that our community has been undermined not only by economy, but the epidemic as well, when polarisation is tearing apart family, friendly and neighbourly ties and the funding for culture is drying up, when the competition for getting your own single square metre has no happy ending, while the walls and virtuality dividing us are handicapping our hearts, it’s time for a meeting of determined people at THE 10TH ANNUAL NON-FESTIVAL OF THE THEATRE OF THE OPRESSED.

Pred desetletjem nazaj si je skupina gledaliških aktivistk_ov zamislila prvi in edini Ne-festival daleč naokoli. Gledališče ‘bottom up’ je v Sloveniji potrebovalo prostor povezovanja.

Kamen po kamen so se nabirale nove vsebinske metraže in nove osebe, ki so nadgradile skupnost. 

V 9. letih smo preizprašale_i osebno je politično, seksizem, igranje spola, duha časa in komu grmi?!, raziskovale_i smo gledališče zatiranih, improvizacijsko in fizično gledališče ter mnoge druge participativne pristope in skupnostnega ustvarjanja kulture. Iz majhnega ni zraslo veliko, je pa zraslo 9x, vsako leto brez prestanka smo led prebili s princeskami in medvedi, čez dan kreirali lastne umetniške izraze o družbi, zvečer konzumirali performanse iz prve vrste, ponoči peli ob ognju in gledali zvezde, si dovolili umetniške parade, aktivirali starejše občane in kulturno podprli tudi tiste, s številko obutve 30 ali manj. Medtem smo mimogrede postali mednarodni in senzoričnim ne-festivalskim izkušnjam dodali tudi gozd, sveža zelišča in čaje.

Letos se metraža naših izkušenj in kamen po kamen zgrajene skupnosti steka v 10.jubilej proti-zatiralske akcije mnogih razpršenih posameznikov, znotraj in onkraj naših meja – z delavnicami, predstavami in spremljevalnim programom bomo odpirali vprašanja in pomen skupnosti, ki bo služila bolj solidarni in vključujoči planetarni izkušnji!

Pri tem pa ne bomo pozabile_i proslavljati vseh kamnov desetletja, ki nas povezujejo v pester mozaik!

A decade ago a group of theatre activists envisioned the first and only Non-festival near and far. Grassroots theatre in Slovenia was yearning for a space of bonding. And little by little new content experiences and new people joined us for our community to reach another level.

During the last 9 years we’ve been questioning if personal is political, sexism, performing sex, zeitgeist, and for whom the thunder rumbles?!, we’ve been researching theatre of the oppressed, improv and physical theatre, and many other participatory approaches to community creation of culture. The small did not grow too big, it has however grown 9 times, every year with no exceptions we broke the ice by playing the princess and bear game, creating our own artistic expressions about the society during the day, while enjoying performances from the front row in the evening, singing campfire songs and gazing at stars in the night. We dared to go on parades, we activated elderly citizens and culturally empowered also those with shoe-size11 JNR or less. In between, we turned the Non-festival international while supplementing its sensory experience with forest strolls, fresh herbs, and herbal infusions.

This year the years of experience and our community built up little by little is converging towards the 10th jubilee of anti-oppression action by numerous individuals dispersed inside and beyond our borders – through workshops, performances, and accompanying program we will open up questions and meaning of our community that will serve a more solidary and inclusive global experience!

With this, we will never forget to celebrate each and every little milestone of the decade that connected all of us into a colorful mosaic.

Ne-festival gledališča

zatiranih

The Non-Festival of Theatre of the Oppressed

Ne-festival gledališča zatiranih je kreativno in izobraževalno srečanje ustvarjalcev, ki delujejo po metodah gledališča zatiranih v Sloveniji in tujini, pa tudi drugih ljubiteljev gledališča zatiranih. Osnovni namen druženja je povezovanje, izmenjava izkušenj, znanj in spretnosti.

Ne-festival udeleženci soustvarjamo po principu skupnosti in aktivne participacije. To pomeni, da Kulturno umetniško društvo Transformator koordinira vse praktične elemente festivala (organizacija, vsebina, nastanitev, prehrana …), vsi udeleženci in obiskovalci pa Ne-festival aktivno soustvarjamo.

Cilj Ne-festivala je preživeti štiri aktivne dni v okolici Gornjega Grada. Pomemben del predstavlja vključevanje gornjegraške lokalne skupnosti v nefestivalske aktivnosti in širjenje ter promocija metod gledališča zatiranih.

The Non-Festival of Theatre of the Oppressed is a creative and educative meeting of artists who operate according to the Theatre of the Oppressed in Slovenia and abroad as well as of its fans. The basic purpose of this meeting is for networking and exchange of knowledge, experiences and skills.

The Non-Festival is being created according to the principle of community and active participation. That means that the Cultural and Artistic Association Transformator is the coordinator of the practical elements of the festival (organization, content, accommodation, food, etc.) but all participants, trainers, performers, and visitors are active co-creators.

The goal of the Non-Festival is to spend four active days in the area surrounding Gornji Grad. An important part of the Non-Festival is to include local communities of Gornji Grad in the Non-Festival activities and the promotion and dissemination of TO method.