7. MEDNARODNI NE-FESTIVAL GLEDALIŠČA ZATIRANIH // 7. INTERNATIONAL NON-FESTIVAL OF THE THREATRE OF THE OPPRESSED

English below.

SLO

Kapitalistični sistem in njegov način delovanja vse bolj in neizprosno izkorišča vsakogar in vse – brez meja. Naš trenuten način življenja je samouničujoč in dolgoročno nevzdržen, kapitalistično izčrpavanje vseh virov našega planeta pa je ena glavnih političnih in življenjskih groženj našega časa. V sistemu pod diktaturo trga postane vsaka okoljevarstvena iniciativa nov produkt in tržna niša. Od proizvodnje električnih avtomobilov do prodaje izključno varčnih žarnic. Stalna gospodarska rast in želja po dobičku ne smeta biti izhodišče v prizadevanju za obstoj človeške vrste na planetu Zemlja, saj vodita v to, da bomo na koncu pojedli sami sebe.

Kakšni so možni načini prizadevanja za bolj trajnostno družbo? Ali soočanje z ekološko krizo pomeni tudi soočanje s patriarhalnim, rasističnim, fašističnim in kapitalističnim sistemom?

7. mednarodni Ne-festival gledališča zatiranih je namenjen aktiviranju posameznic_kov in skupin, ki bomo v petih aktivnih dneh preko delavnic in predstav odpirali tematike okoljevarstva in klimatskih sprememb ter iskali načine za bolj trajnostne in okolju ter ljudem prijaznejše načine sobivanja.

ORGANIZATOR: Kulturno umetniško društvo Transformator
SOORGANIZATORJI: Zavod MARS, DEOS Center starejših Gornji Grad, Društvo Krog, Zavod Bob
FINANCERJI: Občina Gornji Grad, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Mestna občina Ljubljana

Ne-festival 2019 v medijih:

DELO, 1. 8. 2019
RADIO CELJE, 31. 7. 2019
DNEVNIK, 31. 7. 2019
RADIO ŠTUDENT, 31. 7. 2019
VEČER, 31. 7. 2019
SIGLEDAL, 30. 7. 2019
NAŠ ČAS, 30. 7. 2019
STA, 30. 7. 2019ENG

The capitalist system and its mode of functioning is becoming ever more ruthless in the exploitation of everything and everyone – without limitations. Our current lifestyle is self-destructive and unsustainable in the long-term, while the capitalist exploitation of all of our planet’s resources is one of the main political and existential threats of our time. Under the dictatorship of the free market any environmental initiative turns into a product and marketing niche; everything from producing electric cars to action sales of energy saving light-bulbs. Permanent economic growth and the profit motive cannot represent the starting point for the endeavour to preserve the human race on planet Earth, since they both direct us towards eating our very selves in the end.

There are many ways of fighting for a more sustainable society. Confronting the environmental crisis also means confronting the patriarchal, racist, fascist and capitalist system.

The 7th International Non-festival of Theatre of the Oppressed aims to activate groups and individuals who will be addressing the issues of environmental and climate change during five active days and looking for ways of more sustainable and more environment and people friendly ways of cohabitation.

ORGANISER: Transformator Association
COORGANISERS: MARS Association, DEOS Centre for elderly people Gornji Grad, Krog Society, Bob Association
FINANCIAL SUPPORT: Municipality of Gornji Grad, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Mestna občina Ljubljana

Rezidenca Iznajdljivi upor 2019

Petki za prihodnost, Upor proti izumrtju, Ende Gelände v Nemčiji in še mnoga druga gibanja dokazujejo, da se upor proti okoljski nepravičnosti krepi po vsej Evropi. Gibanje za okoljsko pravičnost je trenutno eno od najbolj vitalnih v Evropi. Kar je razumljivo, saj je globalno kapitalistično izčrpavanje virov našega planeta ena najbolj perečih političnih groženj današnjega časa, ker je naš trenutni življenjski slog v temelju nevzdržen in samouničujoč.

S projektom in rezidenco IZNAJDLJIVI UPOR želimo doprinesti k tem gibanjem kot ustvarjalke_ci aktivističnega gledališča. Od 27. julija do 4. avgusta 2019 je potekalo srečanje v okviru Ne-festivala gledališča zatiranih v Gornjem Gradu, katerega cilj je bil pripraviti forumsko predstavo o podnebnih spremembah, ki nato služi kot izhodišče za organiziranje gibanja forumskega gledališča o podnebni pravičnosti po vsej Evropi.

 Bolj vzdržno družbo moramo začeti razvijati na več načinov. Za nas spopadanje z okoljsko krizo pomeni tudi spopad s patriarhalnim in rasističnim kapitalističnim sistemom. Podnebne spremembe bomo uporabili kot žariščno točko projekta, s katerim želimo opozarjati na specifične oblike zatiranja subjektov na podlagi rase, spola in spolne usmeritve. Tematika podnebnih sprememb izpostavlja tudi pomen medgeneracijske pravičnosti, zato želimo podčrtati in podpreti stališča mladih, katerih prihodnost je glede na trenutni položaj še posebej izpostavljena tveganju.

Ker so udeleženke_ci srečanja prišli iz vse Evrope, smo lahko na lokalne boje vsakega pogledale_i z globalne perspektive, saj je podnebna pravičnost globalno vprašanje. Prepričane_i smo, da se je s takšnim globalnim izzivom moč soočiti samo, če nanj pogledamo z globalnega vidika, potem pa ga navežemo nazaj na lokalni boj vsake_ga posameznice_ka.

Pobudnice_ki:

–        Barbara Polajnar (KUD Transformator, Ne-festival, Maribor, Slovenija, http://kudtransformator.com/),

–        George Wielgus (Reboot the Roots, UK www.reboottheroots.org.uk and ULEX project, Cataluyna http://ulexproject.org/ ),

–        Joschka Köck (TdU Wien, Vienna, Austria, http://tdu-wien.at/ Doktorski študent GZ in ekološke krize)

RESILIENT REVOLT RESIDENCY 2019

Fridays for Future, Extinction rebellion, Ende Gelände in Germany and many other movements show that resistance against climate injustice is increasing all over Europe. The climate justice movement is one of the most vibrant ones in Europe right now. This does make sense, because the exploitation of our planet‘s resources through global capitalist action is one of the most imminent political threats of our time, because our current mode of living is basically unsustainable and self-destroying.

In RESILIENT REVOLT we want to contribute as activist theatre makers to these movements.

We met in summer 2019 in Gornij Grad, Slovenia, in the frame of the Non-Festival for Theatre of the Oppressed to create a forum theatre piece on climate change issues and use this as a starting point for creating a forum theatre movement on climate justice all over Europe.

We have to work towards a more sustainable society in so many ways: Facing the ecological crisis, to us, also means facing a patriarchal and racist capitalist system. Using climate change as an anchor point, our project wants to highlight the specific oppressions that are caused by it on racialized, gendered and queer subjects. Also, climate change as an issue is highlighting the importance of transgenerational justice, so we want to emphasise and encourage the perspective of young people, specifically, whose future is at stake in the current situation.

As we are practitioners from all over Europe and hopefully beyond, we wanted to enable ourselves a global perspective on our respective local fights, because Climate Justice is a global issue. We believe that facing this global issue is only possible if we look at it from a global angle and then reconnect this local angle towards our local fights.

Who?                                                

Initiating team: Barbara Polajnar (KUD Transformator, NON festival, Maribor, Slovenia, http://kudtransformator.com/), George Wielgus (Reboot the Roots, UK www.reboottheroots.org.uk and ULEX project, Cataluyna http://ulexproject.org/ ), Joschka Köck (TdU Wien, Vienna, Austria, http://tdu-wien.at/ ,PhD student in TO and the ecologic crisis)

We actively want to create a group with people facing intersectional oppressions.

Foto: Erik Školiber