GLEDALIŠČE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

S pristopi gledališča za družbene spremembe bomo na usposabljanju tekom 18 pedagoških ur gradili komunikacijske veščine strpnejših in vključevalnih odnosov, ki preko kritičnega mišljenja vzpostavljajo bolj solidarno družbo.

Ciljna skupina so pedagoški delavci (učitelji_ce osnovnih in srednjih šol), strokovni sodelavci_ke, vodstvo, mladinski delavci_ke.

Program temelji na dialoški pedagogiki oz. pedagogiki zatiranih Paula Freira, ki je v tujini sicer že zelo razvita in sprejeta v uradne izobraževalne sisteme in kurikulume, pri nas pa se znotraj institucij še zmeraj razvija ter išče prostor za uporabo. Gre za medsebojno učenje učenec-učitelj, ki poteka ves čas in je nasprotno ‘bančnemu’ načinu poučevanja, kjer učitelj ‘vlaga’ znanje v učenca.

Urnik:
Sobota: 21.05.2022 od 9h do 16h
Nedelja: 22.05.2022 od 9h do 16h

Lokacija: Maribor, Vetrinjski dvor

Prijave sprejemamo v sistemu Katis in po e-pošti na naslov transformator.toslo@gmail.com do  06.05.2022.  Cena seminarja je 84,84 € in je v katalogu KATIS ovrednoten z 1 točko.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju uvrstilo tudi delavnice KUD Transformator.

GLEDALIŠČE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ INFO

Osnovni principi, na katerih temeljijo aktivnosti programa so:
– spoznavanje in zavedanje lastnega telesa,
– prepoznavanje izraznosti telesa (telo kot osnovni gledališki jezik),
– gledališče kot jezik komuniciranja,
– gledališče kot diskurz (kako je človeška telesnost odvisna od socialnih in ekonomskih
razmer).
Ker gre za metodo interaktivnega sodelovanja, izmenjave, izkustvenega učenje ter opazovanja izraza drugih oseb (torej izkušenj drugih), je aktivna udeležba nujno potrebna, saj le tako udeleženi ne samo razumejo pridobljeno znanje, temveč ga sproti tudi aplicirajo in pripravljajo za prenos na skupino. Cilj seminarja je učinkovitejši in lažji prenos pridobljenega
znanja v skupino.
Vsako vajo in tehniko bomo analizirali in povedali čemu je namenjena, kakšne rezultate lahko z njo dosežemo ter kako jo prilagoditi specifični skupini. Gledališka pedagogika ponuja vaje in igre za sodelovanje, spoštovanje in inkluzivnost vseh vpletenih.

Aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev:
– teoretske osnove: pedagogika zatiranih, razumevanje mehanizmov moči in nasilja v družbi,
vloga
moderatorja/jokerja, pomen vprašanj in aktivnega poslušanja, vzpostavljanje dialoga,
gledališče za družbene spremembe
– poznavanje osnov gledališča za družbene spremembe:
a) gledališke vaje in igre za demehanizacijo in desenzitivizacijo telesa in razvijanje lastnega
glasu v skupini,
b) slikovno-forumsko gledališče in osnove jokeringa na podanih primerih udeleženk in
udeležencev,
c) časopisno gledališče (neenakosti v družbi in diskriminacija v otroški in mladostniški
literaturi),
č) estetika gledališča za družbene spremembe (glasba, risanke in filmi, slikanice …),
– izkustveno preizkušanje tehnik za gradnjo skupnosti in javno nastopanje,
– pristopi za prikazovanje družbenih in sistemskih problematik,
– uporaba telesa kot orodja za izražanje v gledališkem prostoru in v vsakdanjem življenju,
– gledališka pedagogika kot metoda preprečevanja izključevanja in diskriminacije.

Izvajalki: Jana Burger in Barbara Polajnar

BARBARA POLAJNAR je študirala kulturologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je diplomirala in magistrirala na temo gledališča zatiranih. Od leta 2010 je izvajalka delavnic, usposabljanj in izobraževanj v tehnikah gledališča zatiranih v Sloveniji in v tujini. Je soustanoviteljica in zakonita zastopnica Kulturno umetniškega društva Transformator. V Mariboru vodi gledališkoaktivistično skupino ZIZ. Organizira in izvaja Transformatorjevo akademijo gledališča zatiranih (TAGZ) in je programska vodja mednarodnega Ne-festivala gledališča zatiranih.

JANA BURGER je po izobrazbi komunikologinja, gledališka pedagoginja in certificirana trenerka nenasilne komunikacije (NVC po M. Rosenberg). Šolala se je v Sloveniji, ZDA in Nemčiji. Izkušnje na področju gledališke pedagogike v Sloveniji in tujini nabira od leta 2013; kot producentka, (so)organizatorka, izvajalka delavnic, trenerka nenasilne komunikacije, članica igralskih zasedb, predavateljica in mladinska delavka.