TAGZ 2021 – Ulice za gledališče

BREZPLAČNO MEDNARODNO IZOBRAŽEVANJE GLEDALIŠČA ZA DRUŽBENE SPREMEMBE

English below

/vzporedno s TAGZ-om je potekal mednarodni trening nevidnega gledališča/
/paralell with an international invisible theatre training Streets for Theatre /

Multiplikacijski projekt Tagzovke Gee Gračner

Delavnica To let: Radio Hotel Europa!

Gea Gračner je z znanjem, pridobljenim na TAGZ 2021, izvedla delavnico radijske igre poimenovano “To let: Radio Hotel Europa!”

Na delavnici so udeleženke poslušale radijsko igro „Safety first“ v angleškem jeziku. Med poslušanjem so pred sabo imele scenarij radijske igre ter podčrtale fraze, ki najbolj zaznamujejo vsebino. Po poslušanju so razdelile vloge in delale vaje oblikovanja lika za novo produkcijo. Delavnico je Gea začrtala večjezično zato so nekaj specifičnih delov v drugih jezikih posnele kasneje. Nastala radijska igra v kombinaciji angleščine, nemščine in francoščine poimenovana PPP – Pandemic Prevention Programme.

Radijska igra, ki je produkt te delavnice, je dostopna tudi na CBA (Cultural Broadcasting Archive): https://cba.fro.at/511768. Trajanje: 16 min 12 s.

Foto: osebni arhiv

     

V 80-urnem intenzivnem izobraževanju o metodologiji in tehnikah gledališča zatiranih se boste podali na raziskovanje uporabe gledališča v javnem prostoru skupaj z udeleženci iz petih različnih držav EU (Avstrija, Nemčija, Romunija, Hrvaška in Bolgarija). Ob podpori mentorjev boste razvijali produkcije nevidnega gledališča in gledališke intervencije v javnem prostoru, ki sta dve najbolj neposredni tehniki gledališča zatiranih. Pri pripravah produkcij boste spoznali še tehnike slikovnega in časopisnega gledališča ter igre za igralce in ne-igralce.

Urnik izobraževanja:

– Izobraževalni del: 5.-10. 7. 2021, vsak dan 5-6 ur (predvidoma med 10.00 in 15.00 uro).

– Produkcijski del: 10. 7.-30. 9. 2021 priprave in izvedba produkcij (z mentorsko podporo).

Poteka na različnih lokacijah po Ljubljani:

– Izobraževalni del: Tabor.

– Produkcijski del: javne mestne površine.

Namenjeno …

vsem, ki vas zanima uporaba gledališča kot orodja za doseganje lokalnih in globalnih družbenih sprememb: mladim, mladinskim delavkam_cem, aktivistkam_om, (socialnim) pedagoginjam_om, andragoginjam_om, socialnim delavkam_cem in drugim, zainteresiranim za izpopolnjevanje v metodologijah aktivističnega in gledališkega dela.

Predhodne gledališke izkušnje niso potrebne!

Mentorji: 

Domači mentorici in mentor: Barbara Polajnar, Metka Bahlen Okoli in Jaka Andrej Vojevec.

Gostujoča mentorica: Andreea-Loredana Tudorache.

Cena? Izobraževanje je za udeležence brezplačno in neprecenljivo, vendar bomo pred dokončno potrditvijo sprejema med udeležence pobirali varščino v vrednosti 50 EUR, ki bo udeleženkam_cem v celoti povrnjena ob uspešno zaključenem izobraževanju in izpolnjevanju pogojev sodelovanja (85 % prisotnost in izvedba multiplikativnega projekta).

Po izobraževanju boste udeleženke_ci lahko:
– izvedli delavnice z mladimi in ostalimi ciljnimi skupinami;
– razvili in preizkusili gledališke intervencije v javnem prostoru;
– uprizorili družbene problematike in teme v gledališkem jeziku;

– uporabili osvojeno znanje na kakršen koli drug način.

Drobni tisk: Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

Več informacij: za vsa vprašanja smo na voljo na transformator.toslo@gmail.com.

××

Projekt sofinancirajo Mestna občina Ljubljana, Movit in ERASMUS+

Partnerji v projektu: Društvo Matafir, Zavod Bob, KUD Ljud, KUD Mreža, Društvo Mismo Nismo, Foundation “Solidarity Works”, Centar za kazaliste potlačenih POKAZ, Gemeinwohlwohnen, ASOCIATIA A.R.T. FUSION, Theater der Unterdrückten – Wien.


FREE INTERNATIONAL TRAINING IN THEATER FOR SOCIAL CHANGE

In an 80-hour intensive training on the methodology and techniques of Theater of The Oppressed, you will explore the use of theater in public space together with participants from five different EU countries (Austria, Germany, Romania, Croatia in Bulgaria). With the support of mentors, you will develop productions of Invisible theater and theatrical interventions in public space, which are the two most ‘direct’ techniques of Theater of The Oppressed. When preparing the performances, you will also learn about the techniques of Image and Newspaper theater, as well as Games for Actors and Non-actors.

Schedule:

– Educational part: 5.-10. 7. 2021, 5-6 hours every day (estimated between 10.00 and 15.00).

– Production part: 10. 7.-30. 9. 2021 preparation and execution of productions (with mentor support).

It takes place at various locations around Ljubljana:

– Educational part: Tabor.

– Production part: public urban areas.

Intended for … anyone interested in using theatre as a tool to achieve local and global social change: young people, youth workers, activists, (social) pedagogues, andragogues, social workers and others interested in improving the methodologies of activist and theatre work.

No previous theatrical experience is required!

Mentors:

Barbara Polajnar, Metka Bahlen Okoli and Jaka Andrej Vojevec. Guest mentor: Andreea-Loredana Tudorache.

Price? The training is free and invaluable for the participants, but before the final confirmation of admission we will collect a deposit of 50 EUR, which will be fully refunded to the participants upon successful completion of the training and fulfillment of conditions (85% attendance and implementation of a multiplicative project).

After the training, participants will be able to:

– conducted workshops with young people and other target groups;

– develop and test theatrical interventions in public space;

– stage social issues and themes in theatrical language,

– use the acquired knowledge in any other way.

*We reserve the right to make changes to the program.

Got question(s)? Contact us at transformator.toslo@gmail.com.

××

The project is co-financed by the Municipality of Ljubljana, Movit and ERASMUS+.

Partners in the project: Društvo Matafir, Zavod Bob, KUD Ljud, KUD Mreža, Društvo Mismo Nismo, Foundation “Solidarity Works”, Centar za kazaliste potlačenih POKAZ, Gemeinwohlwohnen, ASOCIATIA A.R.T. FUSION, Theater der Unterdrückten – Wien.


O TRANSFORMATORJEVI AKADEMIJI GLEDALIŠČA ZATIRANIH (TAGZ)

Izobraževanje je namenjeno mladim, mladinskim delavkam_cem, aktivistkam_om, (socialnim) pedagoginjam_om, andragoginjam_om, socialnim delavkam_cem in drugim, zainteresiranim za izpopolnjevanje v metodologijah aktivističnega in gledališkega dela.

Na izobraževanju se udeleženke_ci spoznajo z metodologijo Gledališča zatiranih in s posameznimi tehnikami: slikovnim gledališčem, časopisnim gledališčem ter mavrico želja, poudarek pa je na forumskem gledališču in osnovah jokeringa. Usposabljanje vključuje zaključno produkcijo ter snovanje forumskih predstav za nadaljnjo uporabo metodologije Gledališča zatiranih.

Izobraževanje zajema tako teorijo kot praktično spoznavanje tehnik za gradnjo skupnosti, ki vodijo v družbene spremembe, gledaliških tehnik za javno nastopanje in desenzitivizacijo telesa kot igralčevega orodja, analizo in pristope za prikazovanje družbenih in sistemskih problematik v obliki forumske predstave ali drugih oblik Gledališča zatiranih, razvijanje lastnega glasu v skupini in kot posameznica_k, uporabo telesa kot gledališkega aparata in orodja za izražanje na odru in v vsakdanjem življenju ter pristope za nadaljnje delo z metodo, ki jo udeleženke_ci spoznajo tekom izobraževanja.