Upogljivi upor

V odgovor na okoljsko problematiko, eno izmed najbolj perečih in s strani družbenih gibanj najbolj naslovljenih političnih tematik, začenjamo projekt Upogljivi upor kot slovensko sekcijo mednarodnega, evropskega gibanja Gledališča zatiranih za podnebno pravičnost. Gledališče zatiranih je participatorna oblika političnega gledališča.

Cilji projekta Upogljivi upor v Sloveniji so

  1. umetniške (ustvarjanje predstav po metodi gledališča zatiranih in uličnega gledališča, na temo klimatskih
    sprememb),
  2. multiplikacijske (oblikovanje večih gledaliških skupin v Sloveniji, ustvarjanje gibanja),
  3. horizontalne (vzpostavljanje nehierarhičnih skupinskih procesov, delovanje skozi sodelovanje in doprinos vseh sodelujočih) in
  4. vzdržljive narave (vzdržljiva oblika aktivizma, samozadostne in samovzdržljive oblike politične aktivnosti).

Skupino sestavljamo mladi aktivisti, artivisti, igralci in ustvarjalci participatornega gledališča. Ciljne skupine naše aktivnosti so mladi, ki bodo izoblikovali multiplikacijske gledališke skupine (z ozirom na medsekcijsko povezovanje ter vzpodbujanje marginaliziranih skupin mladih k sodelovanju). Ciljne skupine naših uprizoritev so lokalne skupnosti, naključni mimoidoči ter zainteresirana javnost. Naš doprinos skupnosti je ustvarjanje solidarnosti v vzpostavljanju trajnostnega načina življenja. Z osnovanjem lokalnih ekip po
Sloveniji želimo med ruralnimi in urbanimi okolji vzpodbuditi dialog o radikalnih spremembah. Projekt je evropski, kot je problematika vseevropska, saj ni problem zgolj posameznih držav, pač pa celotne evropske in svetovne skupnosti. Sodelujoči v multiplikacijskih skupinah bodo postali aktivni politični individuumi v lokalnem okolju in družbi nasploh, pridobili vodstvena znanja, politično zavest, organizacijska znanja ter performativne spretnosti. Lokalne skupnosti bodo gradile na politični zavesti glede okoljske problematike, gradnje skupnosti in demokratične participacije skozi medij gledališča.

Priprave potekajo od konca leta 2019, v njih pa je vključena komunikacija z interesnimi skupinami ter oblikovanje prve gledališke skupine projekta v Sloveniji. Naše aktivnosti v fazi implementacije vključujejo intervencije v javni prostor ter forumske predstave, prav tako pa multiplikacijske delavnice za oblikovanje novih skupin, mednarodno mreženje in rezidenco, redno reflektiranje in organizacijska srečanja ožje skupine, srečanja u interesnimi skupinami ter ustvarjanje sekcije spletne strani za projekt Upogljivi upor z njegovim opisom in sledenjem napredka. Nadaljnje delovanje vključuje srečanje ožje ekipe ter nacionalno srečanje vseh sodelujočih v Sloveniji, ustvarjanje publikacije ter dodajanje novih članov v portal European Youth.

Upogljivi upor je del programa Gledališče za družbene spremembe.

Projekt sofinancirajo MOVIT, Evropska solidarnostna enota in MOL – Urad za mladino.

RESILIENT REVOLT

As Climate justice is one of the most pressing issues of our time and produces social movements all over the world, project Resilient Revolt is the Slovenian section of an international, European Theatre of the Oppressed movement on Climate Justice. Theatre of the Oppressed is a participatory, political theatre form.

The objectives of Resilient Revolt Slovenia are

  1. artistic (to create TO plays and street theatre on the climate justice crisis),
  2. multiplication (form several theatre groups in Slovenia, movement gains momentum),
  3. horizontal action (aiming for non-hierarchical group processes, working with the contributions and skills of all group members) and
  4. Resilience (sustainable activism in the time of unprecedented crisis, gain self-efficacy in political action).

The group members consist of activists, artivists, actors, and participatory theatre makers.
Target groups for our actions are young people for the multiplication theatre groups (taking into account intersectionality and encouraging marginalized youth to participate). The target groups of our performances include local communities, passer-byes and the general public. We benefit communities by creating solidarity towards a more sustainable lifestyle. By creating local groups in several regions in Slovenia we foster urban-rural dialogues about radical changes. It is European in nature as climate change is no national issue and ties Europeans together. We benefit our target groups in different ways. Participants in our multiplication groups become active political actors in society as well as community leaders and gain political consciousness and gain facilitation and performance skills. Local communities will gain by a growing political consciousness about climate change and justice, community building and democratic participation through theatre.

Preparations including cooperations with stakeholders and setting up a first stable theatre group in Slovenia are under way in late 2019. Our activities in the implementation phase include street theatre and forum theatre shows as well as multiplication workshops to found new groups, an international networking residency, regular reflection and organisational meetings, stakeholder meetings and the creation of a online web page section for Resilient Revolt with a description and development of the project. The follow up phase includes a reflection meeting of the applicant group and a national meeting in Slovenia, creating a toolkit and adding new participants to European Youth portal.

Resilient Revolt is part of Theatre for social changes program and is cofunded by MOVIT, European Solidarity Corps, and City Municipality of Ljubljana.

Foto: Urša Rahne

Delavnica časopisnega gledališča: Slovenija izčrpala obnovljive naravne vire za letos

Utrinek s spletne delavnice, ko smo ustvarjali s tehniko časopisnega gledališča.

Slovenija izčrpala obnovljive naravne vire za letos

Ekipa Upogljivi upor je na spletni delavnici časopisnega gledališča (11. 5. 2020) pripravila spodnji video performans. Za izhodišče je vzela članek MMC Slovenija izčrpala obnovljive naravne vire za letos.

Slovenia has exhausted renewable natural resources for this year

Resilient Revolt team created this video performance on an online Newspaper Theatre workshop held on May 11 2020. You can read the article the crew worked on here (in Slovene).

Časopisno gledališče sestavlja več pristopov, kot na primer enostavno branje, ritmično branje, navzkrižno branje, dopolnjujoče/komplementarno branje, vzporedna akcija, improvizacija, zgodovinsko branje, opolnomočenje, konkretizacija abstraktnega, besedilo izven konteksta … Namen tehnike je preoblikovati in spreminjati dnevne novice, časopise, raznolike članke, politične govore, državno ustavo, deklaracije človekovih pravic, odlomke iz Biblije in drug ne-dramski material v gledališke prizore. S postavljanjem vprašanj ‘Kaj je v člankih izpostavljeno in kaj prikrito? Kaj je v naslovu in kaj je prikazano na fotografijah? Komu so novice namenjene?’ časopisno gledališče opozarja na neobjektivnost medijev ter njihovo moč, ki je v rokah dominantnega razreda.

#MOVIT #ESE #EUsolidaritycorps

DAN ZEMLJE - UPOGLJIVI UPOR - RADIO MARŠ

Ob dnevu Zemlje smo z Ajo Vrenjak in Timotejem Pavlinom (Mladi za podnebno pravičnost) pripravili prispevek, komentar na trenutne krizne percepcije. Podnebna pravičnost v času korona krize.
Na spodnji povezavi je dostopen pogovor, ki je nastal v okviru projekta Upogljivi upor, ki ga v izvedbi KUD Transformator podpira tudi Radio MARŠ. Prispevek so pripravili Urša, Sanja in Jaka.

http://radiomars.si/…/podnebna-pravicnost-v-casu-korona-kri…