2. konferenca gledališča zatiranih: gledališče zatiranih za krepitev moči skupnosti

Novembra v Ljubljano prihaja že druga dvodnevna Transformatorjeva mednarodna konferenca gledališča zatiranih, in sicer z jasnim namenom: gledališče zatiranih prepoznati in predstaviti kot potencialno orodje za krepitev moči skupnosti ter najti načine za njegovo optimalno implementacijo, tako na slovenskih kot mednarodnih tleh. V ta namen bodo svoje izkušnje, metode, uspehe in ovire predstavljale_i slovenske_i in mednarodne_i avtorice_ji, in sicer v treh sklopih, ki predstavljajo tri različna področja delovanja gledališča zatiranih in morebitna prizorišča za krepitev moči skupnosti:

– povezovanje skozi pedagoško delo in izobraževanje,
– širitev mednarodnih povezav izvajalk_cev in prepoznavnosti te gledališke metode preko mednarodnih in domačih festivalov gledališča zatiranih,
– oblikovanje skupnosti med občinstvom in aktivacija publike s pomočjo gledališča zatiranih kot uprizoritvenega pristopa.

Poleg teoretične izmenjave znanj in izkušenj, ki bo odpirala še mnoga druga vprašanja, pa bodo del programa tudi praktične delavnice po metodi gledališča zatiranih z mentoricami_ji iz Bolivije (Ana Salazar Torrez) in Avstrije (Joschka Köck in Linda Raule).

P R I J A V A >> Prosimo, da svoj prihod na konferenco najavite prek te prijavnice. <<

Dogodek je namenjen vsem, ki jih zanima ustvarjanje gledaliških predstav, izobraževanj, delavnic in treningov po metodi gledališča zatiranih, veliko delajo z mladimi ali tako in drugače unikatnimi skupinami ljudi. Vabljene_i ste tudi vse_i zaposlene_i v vrtcih, šolah in drugih izobraževalnih prostorih.

Soorganizator: SLOGI – Slovenski gledališki inštitut
Projekt sofinancirata: JSKD in MOL – Urad za mladino

*Za obisk konference boste potrebovali veljavno potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT. Prosimo, da na dogodek pridete zdravi, imate masko in se na splošno držite priporočil NIJZ.

O 2. Konferenci gledališča zatiranih v medijih:

STA
RTVSLO
Sigledal

Foto: Amadej Canjuga, razširjena fotogalerija na ogled tukaj.

četrtek, 11. 11. 2021

10.00-14.00 / Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, Ljubljana

Predstavitve prispevkov tematskega sklopa Oblikovanje skupnosti med občinstvom in aktivacija publike

9.40-10.00 | Registracija

10.00 | Uvodni nagovor

10.15 | Ronald Matthijssen: Ustvarjanje skupnosti v atomizirani družbi – Kako se gledališče zatiranih osredotoča na vrednote za mobilizacijo

10.45 | Joschka Köck in Linda Raule: Od skupnosti do gibanja: misli iz prakse

11.15 | Tjaša Kosar: Skupnost, misija gledališča zatiranih in človeštva v 21. stoletju

11.45-12.15 | Odmor

12.15 | Zala Dobovšek: Gledališče zatiranih in zatiranje v gledališču

12.45 | Petra Goljevšček: Ne-festival in potencialnost

13.15 | Metka Bahlen Okoli: Vstani, deklica

13.45 | Ana Salazar Torrez, Teatro Trono (Bolivija): Dekolonizacija telesa

14.15-14.30 | Zaključne misli

17.00-20.00 / skrivnostna lokacija v središču Ljubljane

Delavnica

Teatro Trono: Dekolonizacija telesa

**Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

petek, 12. 11. 2021

10.00-14.00 / Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, Ljubljana

Predstavitve prispevkov tematskega sklopa Pedagoško delo in izobraževanje

9.40-10.00 | Registracija

10.00 | Uvodni nagovor

10.15 | Jana Burger in Metka Bahlen Okoli: Umestitev gledališča zatiranih v kontekst gledališke pedagogike

10.45 | Tomaž Podbevšek: Uporaba gledališča zatiranih pri delu z otroki in mladostniki

11.15 | Adriana Vučković: Gledališče zatiranih kot orodje pri obravnavanju teme: medvrstniško nasilje v osnovni šoli

11.45-12.15 | Odmor

12.15 | Barbara Polajnar in Urša Adamič (KUD Transformator): Predstavitev knjige InExActArt: Avtopoietsko gledališče Augusta Boala – priročnik za delo z metodo gledališča zatiranih

12.45 | Aldo Milohnić: Predstavitev knjige Gledališče upora

13.15 | Matevž Pistotnik: Vloga teatra v političnih procesih

13.45-14.00 | Zaključne misli

16.00-19.00 / skrivnostna lokacija v središču Ljubljane

Delavnice

Joschka Köck: O gradnji in organizaciji skupnosti

Linda Raule: Povezovanje teles in skupnosti

**Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

2nd conference of the theatre of the Oppressed: Theatre of the Oppressed and building Community Resilience

The 2nd Conference of the Theatre of the Oppressed will be held in Ljubljana between the 11th and the 12th of November 2021. It is an international conference with a clear purpose: identifying and promoting Theatre of the Oppressed as a tool for building community resilience, as well as finding effective ways to implement it towards this goal – in Slovenia as well as internationally. To achieve this we will be hosting Slovenian and international authors, who will present their experiences, methods, success stories, and hurdles, in three fields which represent different areas where Theatre of the Oppressed can be implemented to build community resilience:

  • Building connections through pedagogic work and education
  • Building international connections between Theatre of the Oppressed practitioners and the visibility of this theatre method through internatnional and Slovenian Theatre of the Oppressed festivals.
  • Building community among audiences and activating audiences with the help of Theatre of the Oppressed as an approach to performances

Along with this theoretical exchange of experiences and knowledge, there will also be practical TO workshops with mentors from Bolivia (Ana Salazar Torrez) and Austria (Joschka Köck and Linda Raule).

R E G I S T R A T I O N >> Please inform us of you attendance by filling out this form. <<

The event is aimed at anyone who is interested in creating theatre performances, educate in, and organize workshops and trainings according to Theatre of the Oppressed methodology, or works with youths and other marginalized groups. Employees in schools, kindergartens, and other educational facilities are also welcome.

Co-organiser: Slovenian Theatre Institute
The conference is cofunded by JSKD and MOL.

*You will need a valid RVT (recovered, vaccinated, tested) certificate to enter the event. Please come to the event only if healthy, wear a mask and follow the general hygienic recommendations regarding covid-19.

thursday, 11. 11. 2021

10.00-14.00 / Slovenian Theatre Institute, Mestni trg 17, Ljubljana

Shaping communities among the spectators and activation of the audience – article presentations

9.40-10.00 | Registration

10.00 | Welcoming intro

10.15 | Ronald Matthijssen: Creating Communities in an Atomized Society: How Theatre of the Oppressed Focuses on Values to Mobilize

10.45 | Joschka Köck in Linda Raule: From Community towards a Movement: Thoughts from Practice

11.15 | Tjaša Kosar: Community: THE mission of theater of the oppressed community and humanity in the 21 century

11.45-12.15 | Break

12.15 | Zala Dobovšek: Theatre of the Oppressed and Oppression in Theatre

12.45 | Petra Goljevšček: Non-festival and potentiality

13.15 | Metka Bahlen Okoli: Vstani, deklica

13.45 | Ana Salazar Torrez, Teatro Trono (Bolivia): Decolonization of the body

14.15-14.30 | Closing

17.00-20.00 / (location TBA)

Workshop

Teatro Trono: Decolonization of the body

**We reserve the right to change the program.

friday, 12. 11. 2021

10.00-14.00 / Slovenian Theatre Institute, Mestni trg 17, Ljubljana

Building communities through pedagogical work and education

9.40-10.00 | Registration

10.00 | Welcoming intro

10.15 | Jana Burger and Metka Bahlen Okoli: Placing Theatre of the Oppressed in the context of theatre pedagogy

10.45 | Tomaž Podbevšek: Using Theatre of the Oppressed in work with children and youth

11.15 | Adriana Vučković: Theatre of the Oppressed as a tool in addressing the topic: peer violence in primary school

11.45-12.15 | Break

12.15 | Barbara Polajnar and Urša Adamič (KUD Transformator): Presentation of the book InExActArt: the Autopoietic Theatre of Augusto Boal – A Handbook of Theatre of the Oppressed Practice

12.45 | Aldo Milohnić: Presentation of the book: Theatre of Resistance (*unofficial translation)

13.15 | Matevž Pistotnik: The role of theatre in political processes

13.45-14.00 | Closing

16.00-19.00 / (location TBA)

Workshops

Joschka Köck: On Community building and organizing

Linda Raule: Connecting bodies and Communities

**We reserve the right to change the program.