Z GLEDALIŠČEM ZATIRANIH O SPOLNEM NASILJU

Z zakonodajnimi forumskimi predstavami želimo odpreti javno diskusijo na temo spolnih stereotipov in pri tem iskati alternative za soočanje z njimi med mladimi in v javnosti. S predstavami odpiramo razmisleke o tem, kdaj in kje v naših okoljih spolno nasilje socializiramo, s čimer iščemo in  ozaveščamo elemente, ki ga tekom odraščanja normaliziramo.

Postavitev nove zakonodajne forumske predstave
na osnovi Antigone

V sklopu projekta izvajamo  delavnice za mlade udeležene, ki bodo imele_i v naslednjih fazah vlogo izvajalk_cev forumske predstave. Na delavnicah uporabljamo tehnike gledališča zatiranih: zlasti časopisno gledališče, slikovno gledališče, estetika gledališča zatiranih.

Udeleženke_i s tem pridobivajo  znanja in veščine za postavitev zakonodajne forumske predstave, ki bo izražala njihovo stališče o problematiki neenakosti med spoli in nasilja na podlagi spola. Preizkušale_i bodo, kako lahko uporabijo gledališče kot orodje za transformacijo družbe. Tehnike gledališča zatiranih omogočijo, da udeležene_i lahko izrazijo svoja čustva in misli na ustvarjalen način, ki je zanje tudi smiseln, saj bodo lahko uporabile_i osebne izkušnje in primere iz okolja, ki ga poznajo. 

Udeležba na delavnicah mladim omogoči, da razvijejo zavedanje in razumevanje problema neenakosti med spoloma in nasilja na podlagi spola ter jim dajejo orodja za soočanje z njim. 

Gostovanje forumskih predstav “Da, verjamem ti”
in “Ena roza je dovolj”

V sklopu projekta izvajamo serijo zakonodajnih forumskih predstav na temo neenakosti med spoli in nasilja na podlagi spola, v katere bodo vključene_i mlade_i med 14 in 29 let iz Slovenije in Hrvaške. 

Predstave izvajamo v sodelovanju s srednjimi šolami, fakultetami in organizacijami mladinskega sektorja v najmanj treh statističnih regijah v Sloveniji ter v sodelovanju s partnersko organizacijo, ki bo izvajala predstave na Hrvaškem v partnerstvu s Centar za kazalište potlačenih POKAZ.

Raziskava učinkov predstav zakonodajnega
forumskega gledališča

Partner v projektu Mirovni inštitut izvaja raziskavo učinkov predstav zakonodajnega forumskega gledališča, s čimer bomo ugotovile_i, kako so predstave vplivale na percepcijo problema neenakosti med spoloma in nasilja na podlagi spola ter kakšno spremembo stališč so prinesle udeleženim. 

Rezultati raziskave bodo omogočili preučevanje možnosti za implementacijo rezultatov v prakso in povezovanje z relevantnimi institucijami, da se rezultati raziskave upoštevajo pri sprejemanju zakonodaje. Poročilo o rezultatih raziskave in implementacija rezultatov v prakso bo mladim pomagala razumeti problem in vzroke ter pri njihovem odzivanju na družbene realnosti.

V zakonodajni forumski predstavi je prisotna ‘zakonodajna celica’, v kateri sodelujejo strokovnjaki_nje ali predstavniki_ce nevladnih organizacij, ki so se specializirali_e za temo, ki jo obravnavamo v predstavi, predstavnice_ki ciljnih skupin, ki jih tematika neposredno zadeva, pravni_e strokovnjaki_nje, ki se spoznajo na zakonodajo z obravnavanega področja, če je smiselno in mogoče pa tudi predstavnice_ki političnih strank in vladnih institucij, ki so odgovorne_i za sprejemanje in izvajanje zakonodaje, ki jo obravnavamo v predstavi.

Udeležene_i na predstavah s tem pridobijo boljše razumevanje zakonodaje, ki se nanaša na enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola. To jim pomaga razumeti, kako se zakonodaja nanaša na njih in kako jo lahko uporabijo za zaščito svojih pravic ter pravic drugih.

Z gledališkimi tehnikami in predstavami stremimo k iskanju predlogov zakonodaje v obliki neposredne demokracije, ustvarjanja dialoga v skupnosti, kar ozaveščanje vodi na drugačen, bolj poglobljen in participativen način v primerjavi z medijskim poročanjem. Predloge občinstva na predstavah s pomočjo strokovne ekipe (zakonodajne celice) oblikujemo v zakonodajni jezik in jih predamo zakonodajnemu telesu. V drugih evropskih državah, na primer v Grazu v Avstriji, so z zakonodajnimi forumskimi predstavami  že dosegli spremembo zakonodaje v prid skupnosti.