F.A.C.A

časopisno gledališče, lažne novice, estetika zatiranih in podnebni ukrepi
 newspaper theatre, the aesthetics of the oppressed and climate action

Lažne novice in podnebni ukrepi

Ob vse večjem javnem zavedanju o podnebnih spremembah in vplivih na naš vsakdan, ki ga imajo, se je povečal pretok informacij na tem področju. Te informacije se širijo po tradicionalnih medijih in preko interneta, posebej velik vpliv pa imajo družabna omrežja. Kljub temu, da so nepravilne ali zavajajoče informacije in “medijski spin” že dolgo del vsakdana v medijskem prostoru, je ta aspekt poročanja postal osrednji fokus v današnjem času, pogosto naslovljen pod izrazom “fake news”, oziroma lažne novice. Posledice teh lažnih novic in alternativnih dejstev, ter razširjenost teorij zarot, so vse večje v obdobju, ko je hitro in odločno odzivanje na podnebne spremembe postalo izjemno pomembno. Ukrepi, ki bi lahko omejili izpuste, onesnaževanje okolja, ter globalno rast temperatur, so pogosto ustavljeni zaradi zgražanja javnosti, dvomi o učinkovitosti in motivih, ali pa zamenjani z poslovnim “greenwashing-om” – praksa performativne skrbi za okolje, katere cilj je da se podjetje, posameznik ali država prikažejo kot aktivni na področju soočanja s podnebnimi spremembami, ne pa toliko da se izvedejo učinkoviti ukrepi. Soočanje s nepravilnimi, lažnimi in manipulativnimi informacijami je ključen element, za učinkovito ukrepanje na vseh nivojih družbe in prehodu v zeleno družbo. Ukrepanje na področju podnebnih sprememb bo imelo vpliv na vse državljane Evropske Unije in bo zahtevalo spremembe v našem vsakodnevnem življenju. Odzivanje ne bo slonelo na preprostih rešitvah, na primer zamenjava vseh avtomobilov z notranjim izgorevanjem z avtomobili na električni pogon, temveč bo potrebovalo večplastno in obsežno poseganje v organizacijo naše družbe ter na življenje posameznikov. Formalno izobraževanje o tem procesu bo ključen element za uspeh, ob tem pa je potrebno razumeti vpliv informiranja preko kanalov kot so družabni mediji in drugi elementi Web 2.0 – pretok informacij med splošno publiko, ki ni nujno izobražena ali poglobljena v tematikah. Takšen pretok informacij je težje nadzorovati za kvaliteto preko centralne ureditve, posledično je potrebno izobraziti posameznike kako kvalitetno obdelovati takšne informacije. Posamezniki morajo pridobiti kompetence, ki jim omogočajo prečiščevanje teh informacij za verodostojnost, relevantnost in točnost, ter raznolike toke informacij formirati v smiselno celoto. 

Fake news and Climate Action

As public awareness of climate change and it’s impact on our daily lives has grown, so has the traffic of information on the subject. This information is spread through traditional media, as well as through the internet, and one of the biggest players here are social media platforms. Even though incorrect or outright deceiving information and »media spin« has long been a staple of media reporting, lately this facet has taken over discussion with the proliferation of the term “fake news”. The consequences of fake news and “alternative facts”, and the proliferation of conspiracy theories, has been growing in a period where quick decision making on climate change is becoming more and more important. The measures that could control emissions, pollution of the environment, and global temperature rise are often stopped due to public outrage, doubts about efficacy, motives, or altogether replaced by corporate “greenwashing” – performative measures aimed at portraying a company, country, or individual as active in the field of combating climate change, not so much at achieving actual results. Confronting with incorrect, fake, or manipulative information is key to achieving real change on all levels of society and allowing us to transition to a true green society. Action in the field of climate change will influence all citizens of the European Union and will demand changes in our daily lives. The response will not be based on simple solutions such as replacing all internal combustion vehicles with electric vehicles but will require a multi-layered and comprehensive reorganization of our society and the lives of individuals. Formal education about this process will be a key element for success, but a comprehensive understanding of the way social media and other communication channels in Web 2.0 inform society – the exchange of information among a population not necessarily educated or deeply engaged in the topic at hand. This type of information exchange is harder to monitor for quality through a central institution, and as such requires educating individuals on how to evaluate information for quality and reliability. Individuals must gain competency to comb through information and identify credible, relevant and precise sources while also combining various streams of information into one coherent whole.

FOTOGRAFIJE IZ IZMENJAVE /
PHOTOS FROM THE YOUTH EXCHANGE

Trije širši cilji, ki jih projekt naslavlja, so:

  • krepitev kompetenc na področju spletnega informiranja o podnebnih spremembah in ukrepih zoper podnebnim spremembam in njegovim posledicam Udeleženci in izvajalci v projektu bodo pridobili kompetence s katerimi bodo imeli bolj kritičen odnos do informacij, ki jih bodo zasledili na spletu. Lažje bodo opredelili kvaliteto informacije, njeno relevantnost, in jo holistično vključili v celostno dojemanje in poznavanje okoljske problematike. Pridobili bodo veščine “fact-checkinga”, analiziranje vira informacije, ter uporabo raznih orodij za preverjanje verodostojnosti informacije. Namen je spodbuditi miselnost, ki dojema informiranje kot trajni proces, pridobljene informacije so samo stopničke na poti do bolj obsežnega razumevanja.
  • vzpostavitev dobrih navad za spopadanje z digitalnim onesnaževanjem Kritičen odnos do informacij na spletu je potrebno prenesti tudi na odnos do hranjenja teh informacij. Vedno več sodobnega spleta in našega digitalnega delovanja vezanega na “oblačne” storitve, ki nam omogočajo skoraj neomejeno zmožnost hranjenja naših datotek, dokumentov, slik, videov in vsega ostalega. Vendar je zavedanje negativnih vplivov takšnega delovanja ostalo dokaj nizko do sedaj. V projektu ciljamo, da prenesemo kritičen odnos do “zunanjih” informacij tudi na “osebne” informacije. Udeleženci bodo mapirali svojo vpletenost v digitalni svet, kakšnih vzorcev uporabe se posložujejo in kako delujejo v digitalni sferi. To bo omogočilo, da bodo udeleženci in izvajalci lahko kritično ocenili kvaliteto informacije, njeno relevantnost in kolikšna je potreba, da jo dejansko hranimo. Nepotrebne informacije lahko, kot nepotrebne informacije ki jih zasledimo na spletu, zavrženo, odstranimo, in tako zmanjšamo podnebni vpliv strežnikov in računalniške infrastrukture, ki je potrebna za hranjenje le te.
  • širiti pridobljene kompetence preko gradnje skupnosti in uporabo artivizma Kot kreativen del izmenjave bomo izvedli delavnico “časopisnega gledališča”, tehnike gledališča zatiranih, ki vzpodbudi refleksijo o informacijah pridobljenih v novicah. Udeležencem bomo na kreativen in performativen način podali vpogled v raznolike oblike dojemanja novic, ki so možna. Po koncu izmenjave bo vzpostavljena skupnost na družbenem mediju (ki ga bomo določili skupaj z udeleženci), katera funkcija bo sodelovanje pri razumevanju in filtriranju informacij. Aktualne tematike bodo obravnavane in predelane preko nehierarhičnega in spontanega procesa diskusije, osnovane na znanjih in kompetencah pridobljenih tekom projekta. Končen cilj tega procesa bo ustvarjanje digitalne brošure za družabna omrežja.

4 goals of the project

  • Building competency in gaining information online regarding climate change, climate action, and the consequences of climate change. The participants in the project will gain competency through which they will have a more critical attitude towards information they find online. They will be better equipped to define the quality and relevancy of information, and to holistically include it into a comprehensive understanding of the topic of climate change. They will gain skills in “fact-checking”, analysing sources of information, and using various tools to check the credibility of information. The goal is to encourage a mindset that sees being informed about a subject as a permanent process, with each piece of information only a steppingstone on the path to a more comprehensive understanding of the subject
  • Building good habits regarding digital pollution. A critical attitude towards information online must also be transferred onto the field of storing that information. More and more of our online activity is tied to “cloud services”, which allow us almost unlimited storage of our data, documents, photos, videos, and various other things. But understanding the negative impact of these activities is not widespread. The project aims to transfer the critical attitude towards “external” information also towards “personal” information. The participants will map their engagement into the digital space, what patterns of use they have, and how they operate in the digital sphere. This will allow participants to critically evaluate the quality of the information, it’s relevancy, and the need for it to be actually stored. Unnecesary information can be, as with irrelevant information we find online, discarded, deleted, and in this way decrease the ecological burden of cloud servers and computer infrastructure that is needed to store this information.
  •  Spreading the gained competency and skills through building a community and the use of artivism. The creative part of the exchange will include a workshop of newspaper theatre, a theatre of the oppressed technique that encourages a reflective attitude towards information gained in news media. The participants will be, through a creative and performative method, allowed to explore the different ways news and information can be interpreted and how personal comprehension feeds into this. At the end of he exchange we will establish a community in an online space, to be picked by the participants, which will serve to allow a community to understand and filter information. Then current information will be processed through a nonhierarchichal and spontaneous process of discussion, based on skills and competency gained through the course of this project. The end result will be the creation of a digital brochure for social media.

sodelujoče organizacije / cooporating organisations: Centar za kazalište potlačenih POKAZ (Hrvaška), Sociopatch (North Macedonia), Go Free – Asociatia pentru Sprijnirea Societatii Civile (Romunija)