MOJA KREATIVNOST – MOJA MOČ

Društvi KUD Transformator in Humanitas sta med leti 2021 do 2023 sodelovali kot slovenska partnerja v mednarodnem projektu Moja kreativnost je moja moč (My Creativity – My Power).

Mednarodni projekt je povezal mladinske delavke_ce, umetnice_ke ter mlade iz partnerskih organizacij iz Slovenije, Italije, Avstrije in Poljske. Glavni cilj projekta je bil opolnomočiti mlade med 13 in 23 letom starosti, s predajo orodij za izražanje zahtev za boljšo prihodnost z ustvarjalnimi sredstvi (gledališče, ples, glasba, digitalne zgodbe itd.) 

Projekt je mladim omogočil, da so se brezplačno udeležile_i treh mednarodnih treningov na Dunaju v Avstriji (3.-8. 4. 2022), v Palermu v Italiji (28. 9.-3. 10. 2022) in v Bruslju v Belgiji (14.-18. 11. 2022).

Tam so s 55 udeleženimi pred Evropskim parlamentom in na Stalnem avstrijskem predstavništvu v EU uprizorile_i mednarodno predstavo, ki so jo ustvarile_i med mobilnostmi.

MY CREATIVITY – MY POWER

Three international mobilities in Austria, Italy and Brussels, 55 young people from all these countries. Between 2021 and 2023 we collaborated in the project with 6 organizations from EU, youth workers and artists, to co-create an international performance and perform it in the European parliament in Brussels.

Glavni cilj projekta so bili:

– Izboljšati kreativna znanja in spodbujati samozavest mladostnic_kov

– Razviti znanja aktivizma in zagovorništva 

– Razviti metodologije in učne vsebine, prirejene za potrebe mladinskih delavk_cev, mladinskih organizacij in umetnic_kov na področju samo-izražanja ter izražanja političnih zahtev mladostnic_kov.

– Povezati mladinske delavke_ce in umetnice_ke preko skupnih treningov, kjer je potekala izmenjava znanj, razvijanje novih kreativnih metod, in na podlagi tega ustvarjanje dveh metodoloških priročnikov

Mednarodni projekt med organizacijami iz Slovenije, Italije, Avstrije in Poljske se je končal 31.6.2023 s konćnim dogodkom, mednarodno konferenco v Palermu.

S projektom smo vsi partnerji želeli prispevati k trajnostnemu razvoju in socialni vključenosti, mladih iz prikrajšanih okolij ter jim dati izkušnjo postati aktivna_en, sodelovanja z vrstnicami_ki na nacionalni ravni in v EU ter skupaj na kreativen način izraziti zahteve po trajnostnem razvoju in temeljnih pravicah. 

The main objectives of the project were:

-to empower young people to voice their political demands by creative means and express those,

-Increasing creative skills and raising self-esteem of young people with different artists
– Develop activist and advocacy skills to express demands on political level 

 – Develop methodologies and training materials tailored to the needs of youth workers, youth organizations and artists on self-expression and expression of political demands of young
people to enable them to act in the present European context.
– Bringing youth workers and artists together in training to learn from each other, develop creative methods together and put those in methodological guides – 2 toolboxes.

DVA PRIROČNIKA

Iz projekta smo odnesle_i Inovativne pristope k sodelovanju in medkulturnemu dialogu, podprte z uporabo metod pedagogike in gledališča zatiranih, globalnega učenja, glasbe, plesa, vizualne umetnosti, videa in digitalnega pripovedovanja zgodb. Oba priročnika sta prosto dostopna v slovenščini:

Two methodologies toolboxes

What we took away from the project were innovative approaches to cooperation and intercultural dialogue, supported by the use of methods of pedagogy and theater of the oppressed, global learning, music, dance, visual art, video and digital storytelling. Both toolboxes are available freely in English:

PRIROČNIK 1

Dobra umetnost ti mora seči v srce! Umetnost kot način izražanja političnih in družbenih zahtev mladih

  • Z zgodovinskimi primeri iz Avstrije, Italije, Slovenije in Poljske, ki so pripeljali do družbenih sprememb z umetnostjo
  • Z zbirko že obstoječih umetniških in ustvarjalnih materialov, metod in aktivnosti, ki jih uporabljajo mladinske_i delavke_ci in umetnice_ki pri delu z mladimi;
  • Z zbirko umetniških in ustvarjalnih metod, ki so jih ustvarile_i umetnice_ki in mladinske_i delavke_ci v okviru projekta Moja ustvarjalnost — moja moč. Te nove metode so bile razvite, uporabljene in preizkušene z mladimi, ki so sodelovali v delavnicah projekta.

Toolbox 1

Good art must touch yourt heart! The Creative and Artistic Toolbox

  • With historical examples from Austria, Italy, Slovenia and Poland, which led to social changes through art
  • With a collection of already existing artistic and creative materials, methods and activities used by youth workers and artists when working with young people;
  • With a collection of artistic and creative methods created by female artists and youth workers within the framework of the My Creativity — My Power project. These new methods were developed, applied and tested with young people who participated in the project’s workshops.

PRIROČNIK 2

Upri se! Zagovorniški in aktivistični priročnik.

V njem najdete kreativne in interaktivne metode, ki smo jih zbrale in oblikovale nevladne organizacije in umetnice_ki in ponujajo veliko pristopov, kako mladim pomagati razviti svoje zagovorniške in aktivistične kompetence.

Toolbox 2

Rise up! The Advocacy and Activist Toolbox 

With creative and interactive methods collected and designed by NGOs and artists give youth workers other ways to help youngsters develop their advocacy and activist competences to be able to make their voices heard, using non-formal education and artistic methodologies together.