Od gledališča spletk

do gledališča odnosov

Sobota, 10. 9. 2022, 10.00 – 16.00

Vetrinjski dvor, Maribor

FROM WEBBING THEATRE

TO THEATRE IN PERSON

Saturday, 10. 9. 2022, 10.00 – 16.00,

Vetrinjski dvor, Maribor

Vabljen_a na zaključni dogodek projekta Gledališče spletk, mednarodnega strateškega partnerstva Erasmus+, ki se je odvijal v partnerstvu organizacij KUD Transformator (Slovenija), KURINGA (Nemčija) in Centar za kazalište potlačenih POKAZ (Hrvaška).

V projektu smo se v času covid epidemije osredotočale_i na uporabo metode gledališča zatiranih in sorodnih praks pri delu na spletu ter aktivacijo gledaliških dejavnosti in aktivizma, ki temeljita na živem stiku, grajenju skupnosti, solidarnosti, druženju in  sodelovanju.

Na dogodku bomo preko raznolikega programa odprli razpravo o novih oblikah mladinskega dela na spletu in spreminjanja delovnih pogojev dela od doma/za računalnikom.

You are kindly invited to the closing event of the Webbing Theatre project, the Erasmus+ international strategic partnership carried out in collaboration of the organizations KUD Transformator (Slovenia), KURINGA (Germany), and Centar za kazalište potlačenih POKAZ (Croatia).

During the covid pandemic, the focus of the project was on the use of the methods of Theatre of the Oppressed and similar practices in working online, as well as on the activation of theatre activities and activism which are primarily based on direct contact, building a community, solidarity, socializing and cooperation.

The event with a diverse program will help to open up a discussion about new forms of online youth work and changing the working conditions of working from home/with a computer.

PROGRAM

9.30-10.00 Registracija

10.00-11.30 Diskusija: predstavitev projekta in metode gledališča zatiranih, uporabljene v projektu

11.30.-12.00 Odmor za kavo

12.00-14.00 Praktična predstavitev Priročnika Gledališče spletk z vajami, igrami in tehnikami gledališča zatiranih, prilagojenimi za delo na spletu

14.00-16.00 Forumska predstava gledališča zatiranih

PROGRAM

9.30-10.00 Registration

10.00-11.30 Discussion: presentation of the project and the Theatre of the Oppressed method applied in the project

11.30.-12.00 coffee break

12.00-14.00 Practical presentation of the Webbing Theatre Handbook containing exercises, games, and Theatre of the Oppressed techniques adapted for working online

14.00-16.00 Forum performance of Theatre of the Oppressed

FOTOGRAFIJE IZ DOGODKA / PHOTOS FROM THE EVENT

Foto: Urša Rahne