GLEDALIŠČE SPLETK

Epidemija novega korona virusa je močno zarezala v življenja vseh ljudi. Med najbolj prizadeta področja sodijo tudi gledališka dejavnost in aktivizem, ki temeljita na živem stiku, grajenju skupnosti in solidarnosti, na druženju in sodelovanju. Kako naprej? Odgovor je seveda: prenos na splet. Vendar pa tehnik, ki so se tisočletja razvijale v živem stiku ni mogoče enostavno digitalizirati tako, da jih zgolj postaviš pred spletno kamero. Zato je potreben poglobljen premislek, eksperimentalen, tako rekoč laboratorijski pristop in izmenjava različnih mnenj, pristopov in izkušenj.

Glavni cilj projekta je ustvariti mednarodno in raznoliko skupnost multiplikatorjev, predvsem aktivistov in gledaliških praktikov, ki pri svojem delu z mladimi uporabljajo gledališče zatiranih, ter mlade, ki se bodo udeležili spletnih aktivnosti (delavnice, festival, predstave) opremiti s kompetencami kritičnega mišljenja, proaktivne državljanske drže, ustvarjalnega izražanja in družbene angažiranosti. Skupaj bomo pretresali in razvijali nove metode delovanja in oblike umetniškega izražanja, ki bodo omogočala plodno in relevantno delovanje tudi v spremenjenih okoliščinah, v katerih smo se znašli.

Za nagovarjanje takšnih globalnih problemov je potrebno tudi globalno razumevanje resničnost, zato se nam zdi mednarodna narava projekta nujna za izmenjavo mnenj in pogledov, izkušenj in pristopov. Obenem je nujno, da opozorimo na naštete tematike v čim širšem okviru, na mednarodnem nivoju in na ravni EU.

Nekateri pričakovani rezultati projekta:

– Skupnost mladih aktivistov/umetnikov (artivistov) in mladinskih delavcev, ki bodo uporabljali gledališko metodologijo z mladimi;
– Okrog 15 mladinskih delavcev kot primarnih koristnikov, ki bodo razširili in razvili svoje veščine facilitiranja tehnik gledališča zatiranih med mladimi;
– Okrog 200 primarnih koristnikov (mladih, ki bodo udeleženci delavnic in bodoči gledaliških praktikov), ki se bodo povezali v mednarodno skupnost;
– Okrog 300 sekundarnih koristnikov (mladih, ki bodo obiskovalci spletnega festivala in predstav), ki bodo postali del dialoga o pereči družbeni problematiki skozi gledališke in aktivistične metode;
– Ustvarjanje skupnega gradiva (priročnik za spletno uporabo GZ tehnik, gledališka umetniška orodja, spletne gledališke predstave, kratki videi), ki jih bo mogoče uporabiti v namene
diseminacije;
– Razvoj programa izobraževanja za mladinske delavce gledališče zatiranih na spletu kot oblike mladinskega dela;
– Povečevanje deleža mladih in mladinskih delavcev, ki bodo sodelovali v aktivistično-gledaliških praksah v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju;
– Novo ali poglobljeno sodelovanje na lokalni in nacionalni ravni z vidika vsake partnerske organizacije.

Partnerji projekta: KUD Transformator (Ljubljana), Kuringa (Berlin), Centar za kazalište potlačenih pokaz (Zagreb).

WEBBING THEATRE

The outbreak of the new coronavirus has strongly impacted everyone’s lives. Among the most affected areas are also theatre and activism that are based on live contact, community and solidarity, group work and cooperation. How to go on? The answer is, of course: work online. But it is not so easy to digitalise techniques that have evolved in live contact during thousands of years by simply setting them in front of a webcam. Deeper reflection and an experimental, laboratory approach is necessary, as well as the exchange of opinions, approaches and experience.

The main aim of the project is to build a diverse international multiplying community of activists and theatre-makers implementing theatre of the oppressed techniques in youth work, in order to equip young people who will participate in online activities (workshops, festival, performances) with competences for critical thinking, proactive citizenship, creative expression and social engagement. Together we intend to reflect on and develop new methods and forms of artistic expression that will allow for fruitful and relevant operating during current circumstances.

Addressing such global issues requires global understanding of reality, thus it is necessary to make the project international in order to exchange views and opinions, experience and approaches. It is also necessary to address the above topics in a wider context, at international and EU levels.

Some of the expected results of the project:

– A community of activists/artists (artivists) and youth workers who are using theatre methodology;
– Approximately 15 trainers as primary beneficiaries that develop their facilitation skills of facilitating theatre of the oppressed techniques among young people;
– Approximately 200 primarily beneficiaries (young training attendees, future theatre performers) who will became a transnational community;
– Approximately 300 secondary beneficiaries (theater performance attendees, consumers of the products of artistic creations) will become part of the dialogue through theatre and
activist methods
– Produced creative commons material (Manual for the use of online TO techniques, Project Videos, Theatre Artistic tools, online performances) that can be used with the purpose of
dissemination;
– Creating a programme of education for youth workers, theatre of the oppressed online as a method of youth work
– Increasing the number of young people and youth workers participating in activist-theatre practice in the local, national and international environment;
– Improved sustainable and operating bridges between the partner organizations and their respective activist communities.

Project partners: KUD Transformator (Ljubljana), Kuringa (Berlin), Centar za kazalište potlačenih pokaz (Zagreb).